Slovenská pediatrická spoločnost
 VÝBOR A ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY 
   
Slovenská pediatrická spoločnost
Slovenská pediatrická spoločnost

Aktuality

Oznam

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Iniciatívna prvých 1000 dní v spolupráci so SPS vas pozýva zúčastniť sa prieskumu o témach výživy v pediatrii, na základe ktorého by sme chceli zlepšiť informovanosť a cielenejšie poskytovať relevantné informácie pre pediatrov.

Online dotazník nájdete TU

Boli by sme radi, ak by ste dotazník vyplnili (potrvá to len 3-5 minút), aby sme svoje edukačné aktivity mohli zamerať cielenejšie podľa vašich potrieb.

Ďakujeme vopred za váš čas.

Oznam

SPS získala edukačný grant firmy Pfizer a vydala aktuálnu publikáciu "Sprievodca očkovaním 2018". K dispozícii bude už na IX. Vakcinologickom konrese na Štrbskom Plese v dňoch 26.-28.04.2018.

Publikáciu plánujeme distribuovať na neonatologické pracoviská a všeobecným lekárom pre deti a dorast a zároveň bude k dispozícii na stránke SPS.

Pre bližšie informácie pozrite
www.sprievodcaockovanim.sk

Oznam

Výbor SPS podľa Stanov SLS (čl. VIII, ods. 3), zriadil Uznesením č. 8/3/2017 Pracovnú skupinu pre očkovanie. Za jej členov vymenoval nasledujúcich odborníkov:
MUDr. P. Šimurka, prof. MUDr. S. Dluholucký, CSc., doc. MUDr. M. Jeseňák, PhD., MPH, prof. MUDr. K. Králinský, CSc., doc. MUDr. D. Chovancová, CSc. MUDr. E. Prekopová, MUDr. I. Urbančíková, PhD., MPH, MUDr. M. Miškovská, PhD., MUDr. M. Kotek.

Pracovná skupina si za predsedu zvolila MUDr. Pavla Šimurku, PhD. Klinika pediatrie a neonatológie, Legionárska 28, 91171 Fakultná nemocnica Trenčín, e-mail: pavol.simurka@fntn.sk

Výbor SPS uznesením č. 3/3/2017, poveruje Sekciu detskej pneumológie zorganizovať voľby do výboru sekcie podľa propozícií SLS a to v termíne do konca marca 2018.

Výbor SPS upozorňuje organizátorov odborných podujatí, že je potrebné diferencovať registračný poplatok pre účastníkov tak, aby bol zvýšený pre neplatičov členského a pre nečlenov SPS. Zoznam neplatičov je možné vyžiadať na sekretariáte SLS (uznesenia SPS č. 3/2/2016 a č. 1/3/2017).

Výbor SPS svojim rozhodnutím č. 8/3/2017 a podľa Stanov SLS (čl. VIII, ods. 3), zriaďuje Pracovnú skupinu pre očkovanie. Za jej členov výbor vymenoval nasledujúcich odborníkov: MUDr. Šimurka, PhD. prof. MUDr. Dluholucký, CSc., doc. Jeseňák, PhD., MPH, prof. MUDr. Kralinský, PhD. doc. Chovancová, CSc., MUDr. Prekopová, MUDr. Urbančíková, PhD., MPH, MUDr. Kotek.

S hlbokým zármutkom si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 17. septembra 2017 nás navždy opustil náš dlhoročný kolega a člen výboru SPS – pán prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH. Slovenská pediatria v ňom stráca vyznamného lekára, odborníka, vedca a pedagóga.

Posledná rozlúčka s prof. MUDr. Kovácsom sa bude konať dňa 26. septembra o 12:30 hod. v Bratislavskom krematóriu.

Česť jeho pamiatke.
Výbor Slovenskej pediatrickej spoločnosti

Informácia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) v súvislosti s chrípkovou sezónou 2017/2018 v súlade s odporúčaním Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ECDC a zväzkom členských štátov Európskej únie (EU), v snahe chrániť obyvateľstvo pred chrípkou vysokou zaočkovanost'ou pripomína, že pre chrípkovú sezónu 2017/2018 sú na Slovensku k dispozícii dva druhy očkovacích látok proti chrípke:
Vaxigrip - štiepená (splitová) očkovacia látka, výrobca Sanofi Pasteur S. A.
Influvac - subjednotková vakcína, výrobca BGP Produts B. V.
Ďaľšie informácie

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

MZ SR vyhlásilo verejnú výzvu k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v oblasti „Podpora zdravého štartu do života“ pre rok 2017.

Výzva je uverejnená na webovej adrese:
www.health.gov.sk/Clanok?verejna-vyzva-zdravy-start-do-zivota-2017

Konkrétne sa jedná o: Zvýšenie informovanosti zdravotníckych pracovníkov - najmä neonatológov, pediatrov, gynekológov a pôrodníkov, pôrodných asistentiek a sestier poskytujúcich zdravotnú starostlivosť v ústavných zdravotníckych zariadeniach, prostredníctvom interaktívneho vzdelávacieho programu špecificky zameraného na oblasť podpory dojčenia a napĺňania zásad Baby Friendly Hospital Initiative (ďalej len „BFHI“) v súlade s dokumentom WHO/UNICEF Guideline BFHI 1992, rev. 2009, realizovaného odbornými zdravotníckymi pracovníkmi, garantovaného Slovenskou pediatrickou spoločnosťou.

Svetový týždeň dojčenia (1.-7. augusta)

Svetový týždeň dojčenia vyhlásila WABA - World Alliance for Breastfeeding Action (Svetová aliancia na podporu dojčenia) za spoluúčasti Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a organizácie UNICEF. Pripomína sa ním podpísanie Deklarácie o ochrane, propagovaní a podpore dojčenia na Svetovom summite o deťoch vo Florencii (Innocenti declaration) v roku 1990.

Svetový týždeň dojčenia a jeho princípy plne podporuje aj SPS. Tento týždeň sa organizuje v dňoch 1. až 7. augusta v takmer 170 krajinách sveta.
Videá k téme (Iniciatíva1000dni)
(youtube)

Násilie páchané na dieťati (CAN syndróm)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej MZ SR) sa zaviazalo plniť úlohy vyplývajúce z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím, ktorej garantom je MPSVaR SR. V tejto súvislosti na základe rozhodnutia MZ SR, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3. 6. 2016, bolo Fakulte zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici priznané právo uskutočňovať akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania s názvom: Násilie páchané na dieťati - (CAN syndróm - Child Abused and Neglect).

Bližšie informácie o tomto akreditovanom programe sústavného vzdelávania (30 kreditov CME) určenom pre zdravotnícke povolanie: pediater, sestra, pôrodná asistentka, zdravotnícky záchranár
nájdete tu


Výbor SPS vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu SPS za kalendárny rok 2016. Návrhy, spĺňajúce vyhlásené kritériá je potrebné zasielať do 31.08.2017 na adresu predsedu pracovnej skupiny doc. MUDr. V. Bzdúcha, CSc.: bzduch@gmail.com

Schválené kritériá sú uvedené v zápisnici č. 02/2016, Uznesenie 8/2/2016, a dostupné na webe SPS na adrese: www.sls-sps.sk


Bola spustená nová aktuálna webová stránka Neontologickej sekcie SPS, na ktorú sa môžete pripojiť v časti: Výbor - Sekcie - Neontologická sekcia. Alebo priamo na adrese:
www.slovenskaneonatologia.sk

Vážení členovia SPS,

Nie sme nadšení tým, že sme museli rozhodnúť o zvýšení ročného členského v SPS. Avšak po opakovaných diskusiách vo výbore Slovenskej pediatrickej spoločnosti a sekretariátu Slovenskej lekárskej spoločnosti, ako aj po komplexných analýzach finančnej situácie Slovenskej pediatrickej spoločnosti, sme prijali uznesenie na zvýšenie ročného členského príspevku, ako jedného z opatrení na konsolidáciu financií SPS. Konsolidácia bola nevyhnutná z viacerých dôvodov, ktoré sú vedené v zápisniciach, ktoré sú verejne dostupné na webe SPS na adrese www.sls-sps.sk/zapisnice.php

Len pre ilustráciu, členské v SPS nebolo upravovane viac ako 10 rokov a pôvodné členské (2 Eurá) temer najnižšie, ktoré v SLS existovali. Ďalej redukcia finančných rezerv a príjmov SPS zapríčinená novelizáciou Zákona o lieku a následných predpisov... S významne redukovanými príjmami, by sme nemohli napĺňať rozvojové programy SPS (oceňovanie najlepších prác, príspevky na publikácie a podobne.).

Podklady pre toto rozhodnutie nájdete na uvedenej webovej stránke
- v zápisnici 4/2015, bod.5 zo dna 18.11.2015
- v zápisnici 1/2016, bod 4 zo dna 9.3.2016, uznesenia 1/1/2016 a
- v zápisnici 2/2016, bod 5 zo dna 1.6.2016, uznesenie 4/2/2016

Nová stránka SPS je už online!

Spustili sme pre Vás novú stránku SPS a dúfame, že Vám bude dobre slúžiť a poskytne Vám nové informácie a lepší prehľad o dianí v pediatrii.

Slovenská pediatrická spoločnost

Nadchádzajúce podujatia

IX. Vakcinologický konres

Dátum: 26.-28.04.2018
Miesto: Patria hotel Štrbské Pleso

Jubilejná 50. spoločná konferencia gynekológie detí a dospievajúcich

Dátum: 26.-28. apríl 2018
Miesto: Crowne Plaza Bratislava

XXIV. Luhačovické pediatrické dny na téma Dětská nefrologie

Dátum: 9. až 11. septembra 2018
Miesto: Společenský dům, Lázně Luhačovice

13. Kongres českých dětských lékařů a sester

Dátum: 13.- 15. 9. 2018
Miesto: Praha

Ultrazvukový kurz - hrudník. Euroson chest ultrasound.

Dátum: 20-22.09.2018
Miesto: Košice

Kongres Slovenskej transplantologickej spoločnosti SLS s medzinárodnou účasťou

Dátum: 18. – 20. októbra 2018
Miesto: Radisson Blu Carlton v Bratislave

22nd World Congress on Pediatrics, Neonatology & Primary Care

Dátum: November 12-13, 2018
Miesto: Dubai, UAE

10. Excellence in Pediatrics Conference

Dátum: 6-8.12.2018
Miesto: Praha

Uplynulé podujatia

Ultrazvukový kurz pre začiatočníkov, First steps in Neonatal Brain Ultrasound

Dátum: 20-23 March, 2018
Miesto: Florence, Italy

9th Excellence in Pediatrics Conference

Dátum: 7-9. December 2017
Miesto: Vienna

XIX. Prešovský pediatrický deň

Dátum: 7.12.2017
Miesto: Prešov

6. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách

Dátum: 9. novembra 2017
Miesto: Austria Trend Hotel Bratislava(Vysoká 25, 811 06, Bratislava)

XXIII. Luhačovické pediatrické dny

Dátum: 27.10.2017 - 29.10.2017
Miesto: Společenský dum, Lázně Luhačovice
Téma: Akútne stavy v pediatrii

Pracovná konferencia Detskej kliniky LF UK a DFNsP s medzinárodnou účasťou

Dátum: 12. - 13. október 2017
Miesto: Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava

3rd International Neonatology Association Conference - INAC

Dátum: 7.-9. Júl 2017
Miesto: Lyon, Francúzsko

Global Summit and Expo on Pediatrics

Dátum: 19.06.2017-21.06.2017
Miesto: Valencia, Spain

Európsky kongres detskej gynekológie EURAPAG 2017

Dátum: 7.-10. júna 2017
Miesto: Vilnius

VIII. EUROPAEDIATRICS Congress

Dátum: 7.-10. jún 2017
Miesto: Bukurešt, Rumunsko

2. Dni primárnej pediatrie

Dátum: 12.-13. máj 2017
Miesto: Demänovská dolina

4th World Congress on Controversies in Pediatrics (CoPedia)

Dátum: 30.03.2017 - 01.04.2017
Miesto: Amsterdam, Netherlands

49. konferencia gynekológie detí a dospievajúcich

Dátum: 30. 3. – 1. 4. 2017
Miesto: Hradec Králové

Festival kazuistík z pediatrie

Dátum: 24. - 25.03.2017
Miesto: Žilina